REKRUTACJA 2019/2020

PROFIL KANDYDATA – TECHNIKUM

Osobowość

 • ciekawość techniczna
 • chęć uczenia się
 • umiejętność koncentracji na zadaniach
 • determinacja do kończenia rozpoczętych zadań
 • cierpliwość
 • skrupulatność

.

Umiejętności

 • zdolności manualne
 • czytanie ze zrozumieniem
 • swobodne liczenie w pamięci (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie)
 • umiejętność komunikowania się
 • analityczne myślenie

PROFIL KANDYDATA – SZKOŁA BRANŻOWA

Osobowość

 • chęć uczenia się
 • umiejętność koncentracji na zadaniach
 • determinacja do kończenia rozpoczętych zadań
 • cierpliwość
 • opanowanie

.

Umiejętności

 • zdolności manualne
 • czytanie ze zrozumieniem
 • umiejętność komunikowania się
 • kreatywność
 • zmysł artystyczny (kucharz, piekarz, fryzjer)
 • gotowość do poświecenia

KALENDARZ KANDYDATA

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

Od 7 lutego 2019 składanie w sekretariacie szkoły kwestionariusza oraz podania z motywacją i prośbą o przyjęcie.

9 – 14 czerwca 2019 r. – rozmowa kandydatów (wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi) z dyrektorem szkoły (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu rozmowy przez sekretariat szkoły)

21 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 2 lipca 2019 r. – wydanie przez szkołę dla kandydatów zakwalifikowanych do technikum skierowań na badania lekarskie.

do 16 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16 – 24 lipca 2019 r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenie o wynikach, egzaminu gimnazjalnego, o ile wcześniej nie zostały złożone
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie.

26 – 29 sierpnia 2019 r. – dla wszystkich przyjętych obowiązkowy Obóz Integracyjny.

WARUNKI REKRUTACJI

Szkoła NIE uczestniczy w elektronicznej rekrutacji UM Wrocławia, a udział w niej zastępuje złożenie w sekretariacie liceum kwestionariusza i listu motywacyjnego.

 1. Dobre wyniki w nauce i dobre zachowanie.
 2. Złożenie kompletu dokumentów (kwestionariusz szkolny – do pobrania ze strony internetowej, list motywacyjny, świadectwa, zaświadczenia, 3 zdjęcia).
 3. Udział w wewnętrznym egzaminie rekrutacyjnym.
 4. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami i rodzicami.
 5. Udział w obozie integracyjnym w dniach 27-30 sierpnia 2018 r.

Dodatkowe atuty: zaangażowanie społeczne, udział w projektach, udział w konkursach, zawodach i olimpiadach.

REGULAMIN REKRUTACJI