REKRUTACJA 2020/2021

#rekrutacja online

PROFIL KANDYDATA – TECHNIKUM

Osobowość

 • ciekawość techniczna
 • chęć uczenia się
 • umiejętność koncentracji na zadaniach
 • determinacja do kończenia rozpoczętych zadań
 • cierpliwość
 • skrupulatność

.

Umiejętności

 • zdolności manualne
 • czytanie ze zrozumieniem
 • swobodne liczenie w pamięci (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie)
 • umiejętność komunikowania się
 • analityczne myślenie

PROFIL KANDYDATA – SZKOŁA BRANŻOWA

* rozpoczęcie działalności szkoły przeniesiona na rok szkolny 2021/2022  

.

KALENDARZ KANDYDATA

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

od 2 marca 2020 r. – składanie w sekretariacie szkoły kwestionariusza oraz podania z motywacją i prośbą o przyjęcie (skan na technikum@salez-wroc.pl )

6 kwietnia – 31 lipca 2020 r. – uzupełnienie ankiety rekrutacyjnej (zostanie przesłana e mailem po złożeniu dokumentacji wstępnej)

do 4 sierpnia 2020 r. – Dostarczenie:
1) Potwierdzonej kopii* świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
2) Potwierdzonej kopii* zaświadczenia z OKE o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
* Kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończy

do 12 sierpnia 2020 r. – Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do technikum

od 12 sierpnia 2020 r. – wydanie przez szkołę dla kandydatów zakwalifikowanych do technikum skierowań na badania lekarskie

13 – 18 sierpnia 2020 r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:
a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu, o ile wcześniej nie zostały złożone
b) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie.

do 19 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

WARUNKI REKRUTACJI
#rekrutacja online

Szkoła NIE uczestniczy w elektronicznej rekrutacji UM Wrocławia, a udział rekrutacji  w tym momencie polega na przesłaniu drogą elektroniczną na adres technikum@salez-wroc.pl skanów dwóch dokumentów (podania oraz Kwestionariusza Kandydata).
W razie pytań służymy pomocą pod numerem telefonu 71 322 25 10 oraz poprzez dyrekcja@salez-wroc.pl

W roku szkolnym 2020/2021 prowadzony jest nabór tylko do Technikum Salezjańskiego. Rozpoczęcie działalności Salezjańskiej Szkoły Branżowej I Stopnia zostało przeniesione na rok szkolny 2021/2022.

REGULAMIN REKRUTACJI